Le Bich Ngoc

Education Expert

Lê Bích Ngọc là tác giả của hơn 80 đầu sách viết về toán học dành cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Sau khi tốt nghiệp đại học Thăng Long năm 2005, Lê Bích Ngọc tập trung vào sự nghiệp phát triển giáo dục Việt nam trên cương vị chuyên gia giáo dục. Hiện tại, cô là Giám đốc đào tạo giáo dục tại CMS Edu.

She is the author of 80 books about math for kindergarten and primary, junior, high school students. Graduated from Thang Long University in 2005, she has spent her career in education development. Currently, she is the Pedagogical Training Director at CMS Edu.